Blessed be the name of the Lord

Songwriter: Clinton Utterbach
Verse: Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Singing blessed be the name. Blessed be the name, blessed be the name of the Lord.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn