Father, I adore You

Songwriter: Updating.
Verse: Father, I adore You, lay my life before You, how I love You. Jesus, I adore You, lay my life before You, how I love You. Spirit, I adore You, lay my life before You, how I love You.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn