Change my heart, o God!

Songwriter: Eddie Espinosa
Verse: Change my heart, o God, make it ever true. Change my heart, o God, may I be like You. You are my potter, I am the clay, mold me and make me, this is what I pray.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn