Give thanks

Songwriter: Don Moen
Verse: Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
(Verse)
Chorus: And now let the weak say, 'I am strong'. Let the poor say, 'I am rich’. Because of what the Lord has done for us.
(Chorus) Give thanks.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn