Glorify Thy Name

Songwriter: Updating.
Verse1: Father I love You, I praise You, I adore You. Glorify Thy name in all the earth.
Verse 2: Jesus I adore You, I praise You, I adore You. Glorify Thy name in all the earth.
Chorus: Glorify Thy name, glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Introduction to Database