Glorify Thy Name

Songwriter: Updating.
Verse1: Father I love You, I praise You, I adore You. Glorify Thy name in all the earth.
Verse 2: Jesus I adore You, I praise You, I adore You. Glorify Thy name in all the earth.
Chorus: Glorify Thy name, glorify Thy name. Glorify Thy name in all the earth.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vượt trên tất cả

Gần bên Chúa càng hơn